แตกต่างอย่างสร้างสรรค์

ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

             “การโฆษณา” เป็นเครื่องมือหนึ่งของการสื่อสารทางการตลาด ที่มีความสำคัญต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ  ในแง่ของสังคมการโฆษณาทำหน้าที่เหมือนกระจกสะท้อนความเป็นไปในสังคม และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ส่วนด้านเศรษฐกิจ การโฆษณาช่วยให้เกิดการสนับสนุนและการแข่งขันทางธุรกิจหลายประเภท การขยายตัวทางการลงทุน ตลอดจนการสร้างงานในหลายสาขาอาชีพ นอกจากนี้สิ่งสำคัญของการโฆษณาอีกด้าน ได้แก่ การสื่อสาร ที่คอยนำพาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปสู่ผู้บริโภค โดยผ่านสื่อมวลชนต่างๆ ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ (Image) และการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับสินค้าและบริการ ตลอดจนองค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน โฆษณายังมีบทบาทด้านการสอนให้ปัจเจกบุคคลเรียนรู้ในการเลือกใช้ หรือรับบริการ จากข้อมูลข่าวสารที่ถ่ายทอดผ่านโฆษณาเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต ยังช่วยสร้างและปลูกฝังค่านิยมให้เกิดขึ้นในสังคมได้อีกด้วย   ประกอบกับการดำเนินงานด้านโฆษณาในองค์กรต่างๆ ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีความหลากหลาย และซับซ้อนยิ่งขึ้น บทบาทของนักวิชาชีพด้านการโฆษณาต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด รูปแบบการสร้างสรรค์งาน ให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลง และความต้องการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลกให้ได้ สถาบันที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตด้านการโฆษณาจึงต้องพัฒนาระบบการเรียนการสอน ในองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  เพื่อให้ผู้เรียนทันกับกระแสความไม่หยุดนิ่งของสังคมและเป็นที่ต้องการ  ยอมรับของตลาดแรงงานให้มากที่สุด      
              สถานการณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  มีผลต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ และเป็นประชากรโลก อย่างมีความสุข  และเนื่องจากวิธีการดำเนินการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดในปัจจุบัน  ได้มีการพัฒนารูปแบบ  รวมถึงวิธีการสร้างสรรค์ผลงานผ่านสื่อสมัยใหม่ที่มีความแตกต่าง  หลากหลาย  และเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น  ดังนั้น  การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้นเนื้อหาที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในปัจจุบันและอนาคตได้มากขึ้น  โดยสอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมไว้ด้วย  เพื่อให้การอยู่ร่วมกันในสังคม  ดำเนินไปอย่างมีความสุข    
             “สาขาวิชาการโฆษณา” จึงถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548  จาการที่โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม ความต้องการของตลาดแรงงานวิชาชีพด้านการโฆษณา และความต้องการของผู้เรียนที่สนใจจะศึกษาด้านการโฆษณา รวมถึงนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณะนิเทศศาสตร์ที่กำหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาชีพยิ่งขึ้น    
             จากสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงและถึงกำหนดเวลาที่จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ขึ้น หลักสูตรนี้จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่กำหนด จากหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา พศ. 2548 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2554 เป็น หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  (พศ. 2554)
05. 2016